Förbättra arbetsmiljön: En djupdykning i viktiga processer

En djupdykning i viktiga processer

Att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande del av att driva en framgångsrik verksamhet. Den här artikeln fokuserar på centrala delar av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), inklusive arbetsmiljöpolicy, riskbedömning och uppföljning, baserat på vägledningen från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöpolicy

En välformulerad arbetsmiljöpolicy är grunden för allt arbetsmiljöarbete. Den ska tydligt beskriva företagets mål och åtaganden när det gäller arbetsmiljön. Policien bör omfatta:

 • Mål och visioner: Klara och mätbara mål för arbetsmiljöarbetet.
 • Ansvar och befogenheter: Vem som är ansvarig för olika delar av arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsmiljöstrategier: Beskrivningar av hur företaget planerar att uppnå sina arbetsmiljömål

Riskbedömning

Riskbedömning är en central del av SAM. Här identifieras och värderas arbetsmiljörisker för att kunna vidta åtgärder innan de leder till olyckor eller ohälsa. Processen kan delas upp i flera steg:

 1. Identifiera risker: Undersök arbetsplatsen för att hitta potentiella riskkällor.
 2. Bedöm riskerna: Analysera hur allvarliga de identifierade riskerna är och hur sannolikt det är att de inträffar.
 3. Dokumentera riskerna: För en skriftlig dokumentation över alla identifierade risker och deras bedömda allvarlighetsgrad​​.
 4. Åtgärda riskerna: Vidta åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. Detta kan innebära allt från tekniska lösningar till organisatoriska förändringar och utbildningsinsatser.
 5. Kontrollera åtgärderna: Följ upp och säkerställ att de vidtagna åtgärderna har haft önskad effekt. Om de inte har det, måste ytterligare åtgärder vidtas​.

Handlingsplan

Om alla risker inte kan åtgärdas omedelbart, bör en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ska innehålla:

 • Identifierade risker: En lista över de risker som inte kunde åtgärdas direkt.
 • Planerade åtgärder: Beskrivningar av vilka åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna.
 • Ansvariga personer: Namn på de personer som är ansvariga för att genomföra åtgärderna.
 • Tidsramar: När de olika åtgärderna ska vara genomförda​.

Uppföljning

Uppföljning är en kontinuerlig process som säkerställer att arbetsmiljöarbetet leder till de önskade förbättringarna. Detta innefattar:

 1. Regelbunden kontroll: Regelbundna inspektioner och uppföljningar för att säkerställa att åtgärderna implementeras och fungerar som avsett.
 2. Rapportering: Sammanställ och rapportera resultaten från uppföljningarna till ledningen och andra relevanta parter.
 3. Åtgärdsplanering: Om uppföljningen visar att åtgärderna inte har haft önskad effekt, måste nya åtgärder planeras och implementeras.
 4. Dokumentation: För en löpande dokumentation över uppföljningarna och deras resultat​​.

Företagshälsovård

När den interna kompetensen inte räcker till, kan företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp tas in. Företagshälsovården kan erbjuda stöd inom områden som arbetsorganisation, ergonomi, hälsovetenskap och medicin. De ska vara partneutrala och kunna erbjuda rådgivning som baseras på en helhetssyn av arbetsmiljö, organisation och

Slutsats

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Genom att implementera en tydlig arbetsmiljöpolicy, genomföra noggranna riskbedömningar, upprätta handlingsplaner och följa upp åtgärderna, kan företag säkerställa att deras arbetsmiljöarbete är både effektivt och hållbart. Genom att även involvera företagshälsovården när det behövs, kan ytterligare expertis tillföras för att optimera arbetsmiljön.

Ta steget mot en bättre arbetsmiljö

Att skapa en säker och hälsosam arbetsplats är inte bara en skyldighet utan också en investering i företagets framtid. Genom att följa riktlinjerna och tipsen som beskrivs ovan, kan ni säkerställa att ert arbetsmiljöarbete är både effektivt och hållbart. För att få ännu djupare kunskap och praktiska verktyg för att förbättra arbetsmiljön, rekommenderar vi vår kurs “Bättre Arbetsmiljö (BAM)”.

Bättre Arbetsmiljö (BAM) – Läs mer och anmäl dig här

Varukorg