Tillbudsrapportering

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med syftet att förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet.

Varje år rapporteras 100 000 arbetsskador i Sverige. Tillbuden är många
fler än så. Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som
kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det finns arbetsmiljörisker i arbetet. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas.

Ett tillbud kan vara:
• Att personalen fått arbeta särskilt
hårt eller tungt för att det saknas en
vikarie,
• Att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömt som ofarlig plötsligt
blir hotfull,
• Att en explosion sker i en för tillfället
tom lokal som nästa gång kan vara
full av folk.

Arbetstagare ska veta till vem de ska
rapportera tillbuden.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men det är viktigt att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna – exempelvis när det gäller att rapportera och  undersöka tillbuden. Det blir då lättare att vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar eller innan arbetsförhållandena leder till ohälsa.

För att detta samarbete ska fungera är
det viktigt med tydliga rutiner.

Så här kan rapporteringen gå till
• Börja med att diskutera och bestämma vad som kan vara tillbud i er
verksamhet.

Tillbudsrapporteringen kan till exempel
ske med hjälp av Arbetsmiljöverkets
rapporteringsverktyg, ”Rapportera tillbuden”, ADI 307. Den hittar du på:
www.av.se/publikationer/broschyrer. Källa