BAS P/ BAS U Webbutbildning

Få ett kompetensintyg redan idag. Tillgång till kursen i 365 dagar med obegränsat antal provförsök. Kan anslutas till ID06

id06 Bam

Bas P / Bas U | Webbutbildning

Ring tel nr: 0731 402209 för rådgivning och information om kurser

Vad säger lagen?

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna enligt första stycket hos den byggarbetsmiljösamordnare som han utsett, liksom hos den personal som denne avser använda i samordningsarbetet. Detsamma gäller om den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare. Byggarbetsmiljösamordnaren får, av de personer han förfogar över, i samordningsarbetet endast använda dem som har kvalifikationer enligt första stycket. (AFS 2008:16)

Målgrupp

Denna webbaserade utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandetskedet (BASU). Denna kursen lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete.

Övrig information

 • Utbildningen utgår ifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer. 
 • Efter varje del kommer övningar och delfrågor för att ge dig som deltagare en bestående kompetens på ett pedagogiskt och smidigt sätt. 
 • Du kan gå kursen i egen takt när som helst på dygnet och dina framsteg sparas. Tillgång till kursen ges i hela 12 månader. Kompetensbevis efter slutförd kurs.
 • Giltighetstid 5 år
 • Enkel och trygg betalning.

kr2,995.00

Bas P / Bas U | Webbutbildning

 

6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen  juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter eller  fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.

 

Ansvar för byggarbetsmiljösamordnare som utsetts för planering och projektering

11 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Detta ska göras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall under utförandet av byggnads- eller anläggningsarbetet. Samordningen ska också leda till att utförandet av olika delar av projektet samt av konstruktioner, installationer och liknande inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. (AFS 2008:16)

 

 

Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till. En byggarbetsmiljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer i branschen.

Kursens innehåll: 

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap Del 1 & 2
 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvar
 • Straffsanktioner och sanktionsavgifter
 • BAS P
 • BAS U
 • Arbetsmiljöplan
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS)

Efter kursen skall du kunna:

  • Uppvisa  kunskap inom de nya regler, lagar och förordningar som gäller.
  • Arbetssätt för hur BAS-P och BAS-U agerar och arbetar och verka som dessa.
  • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
  • Praktiskt hantering BAS P
  • Praktisk hantering BAS U
  • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
  • Göra  tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandet
  • Uppvisa en större förmåga att bereda arbetsmoment

Efter varje del kommer övningar och delfrågor för att ge dig som deltagare en bestående kompetens på ett pedagogiskt och smidigt sätt. 

Du kan gå kursen i egen takt när som helst på dygnet och dina framsteg sparas. Tillgång till kursen ges i hela 12 månader. 

Efter du slutfört utbildningen kan du enkelt ladda hem ditt kompetensintyg direkt under dina sidor. 

Kom igång redan idag!

Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske