Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?

Arbetsmiljön är en avgörande faktor för både arbetsgivare och arbetstagare. För att skapa en rättvis och hälsosam arbetsmiljö för alla är det viktigt att inkludera ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Denna artikel belyser hur arbetsmiljön kan förbättras för både kvinnor och män.

Könsuppdelad arbetsmarknad och dess konsekvenser

Kvinnor och män arbetar ofta inom olika yrkesområden, vilket leder till olika typer av arbetsmiljörisker. Fler kvinnor än män blir sjuka av sina arbeten, medan män oftare drabbas av allvarliga olyckor och dödsfall på jobbet. Det är viktigt att förstå dessa skillnader för att kunna anpassa arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.

Jämställd arbetsmiljö

För att skapa en jämställd arbetsmiljö bör följande aspekter beaktas:

 1. Kartläggning av arbetsuppgifter: Kvinnor och män kan ha olika arbetsuppgifter även inom samma yrke, vilket kan leda till olika typer av belastningsskador. Kvinnor utför ofta mer repetitiva arbetsuppgifter medan män hanterar tunga lyft och maskiner.

 2. Arbetsmiljöpolicy med genusperspektiv: En arbetsmiljöpolicy som inkluderar genusperspektiv kan bidra till att synliggöra och åtgärda könsrelaterade arbetsmiljöproblem. Policien bör också främja lika möjligheter för kompetens- och karriärutveckling för både kvinnor och män.

 3. Utformning av arbetsstationer: Arbetsstationer och utrustning bör anpassas för att passa både kvinnor och män. Detta inkluderar ergonomiska arbetsplatser, verktyg som är anpassade för olika handstorlekar och skyddskläder som passar alla kroppstyper.

Tips för att förbättra arbetsmiljön

För att effektivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön ur ett genusperspektiv kan följande tips vara till hjälp:

 • Minska repetitiva arbetsuppgifter: Försök att variera arbetsuppgifterna för att minska risken för belastningsskador. Om det inte går, fördela arbetsuppgifterna jämnt mellan könen.
 • Genomför regelbundna riskbedömningar: Analysera arbetsmiljörisker med hänsyn till könsskillnader och vidta åtgärder för att minimera dessa risker.
 • Utbilda chefer och anställda: Se till att alla i organisationen är medvetna om vikten av en jämställd arbetsmiljö och hur de kan bidra till att förbättra den.
 • Uppmuntra till delaktighet: Skapa en inkluderande arbetsplats där både kvinnor och män har möjlighet att påverka och vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

10 anledningar att arbeta med ett genusperspektiv

 1. Minskad sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron är lägre i yrken med en jämn könsfördelning.
 2. Ökad kreativitet och effektivitet: Blandade arbetslag presterar bättre och genererar fler nyskapande idéer.
 3. Bättre arbetsmiljö: En jämställd arbetsplats minskar risken för trakasserier och diskriminering.
 4. Högre lönsamhet: Företag med jämställdhetsfokus redovisar bättre resultat och ökad produktivitet.
 5. Större motivation hos personalen: Jämställdhet leder till ökad trivsel och engagemang bland medarbetarna.
 6. Bättre resursutnyttjande: Fullt utnyttjande av arbetskraftens kompetenser och färdigheter.
 7. Förbättrat arbetsklimat: En jämställd arbetsmiljö skapar ett positivt arbetsklimat och bättre samarbete.
 8. Minskad personalomsättning: Företag som arbetar med jämställdhet behåller kompetent personal längre.
 9. Förebygga hälsoproblem: Anpassade arbetsuppgifter och arbetsstationer minskar risken för arbetsrelaterade hälsoproblem.
 10. Ökad konkurrenskraft: Företag med god jämställdhet och arbetsmiljö är mer attraktiva för både anställda och kunder.

Ta steget mot en jämställd arbetsmiljö

Genom att arbeta systematiskt med ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet kan företag skapa en rättvis och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. För att få ännu mer kunskap och praktiska verktyg, rekommenderar vi vår kurs “Bättre Arbetsmiljö (BAM)”.

Bättre Arbetsmiljö (BAM) – Läs mer och anmäl dig här

Varukorg